二年级上册看拼音写词语练习题

免费下载全册

姓名 学号 掌握情况

bō làng yóu qí yǐ jīnɡ tán ɡānɡ qín x iū xi

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

jiào shì tàn xī zǐxì mín zú huān qìng

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

zǔ ɡuó qí zhì hù xiānɡ yōnɡ bào jīng qí xiāng xìn

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

biǎo shì ɡào su hú li rónɡ yì mǎn yì kè zhuō

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

qiān bǐ zhù fú wēn nuǎn pín fù bìnɡ chuánɡ

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

tǐ cāo cāo chǎnɡ ɡū niɑng bǎo hù rēng diào

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

yǎn jīng zhǐ chuán yǔ zhòu chōng shài zāi hài

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

dào yǐng bì xū lì shǐ xiàn dài huà fǎng zhī

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

yì huā dú fàng bú shì chūn,bǎi huā qífàng chūn mǎn yuán.

( )

zuó tiān mèi mei xué xiào shū bāo bāng zhù kē jì

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

dú shū shào nián ér tóng shān ɡǔ zhuànɡ lì

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

chí dào ɡù shì ɡōnɡláo huí dá zhì bìnɡ piàoliɑng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

shāng xīn chéng kè lún chuán bào zhǐ lì kè

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

háng xíng zāi hài

( ) ( )

huáng shān de fēng jǐn g x iù lì shén qí.

( )

Yǒu le xiān jìn de kē xué jì shù,nóng yè de biàn huà cái huì dà.

( )