苏教版语文一年级下册电子课本教材

免费下载全册

 最新版苏教版一年级下册生字表


 chūn  shù  yá   bù   ɡǔ   lí   xìnɡ  táo


 1  春   树   芽   布   谷   梨   杏    桃


 liǔ  nèn   mì   fēnɡ


 柳   嫩   蜜     蜂


 zú   tái   dào  ɡōu  ɡuò mén  jiā


 2 . 足   台   倒   勾   过   门   加


 qiú  pīn  qiǎnɡ zhēnɡ dǐnɡ chuán  shè  hǎn  yóu


 球   拼   抢   争   顶   传     射   喊   油


 zhōu  shí quán  chuān  hé   wèn  shén  ɡuó


 3  舟   石   泉    川    河   问    什   国


 yàn   là   lán


 燕   蜡   蓝


 lún   chē  ɡuǐ   zài  zhuǎn  měi  jīnɡ  hǎi


 4  轮   车   轨    载    转    美   京   海


 zhuānɡ shū  xié  hào  chuānɡ  jǐnɡ  tiē


 装   输   谐   号     窗    景    贴


 ɡuānɡ chénɡ liànɡ qǐ   de  yánɡ  chù


 1  光   成    亮   起   的   阳   处


 chén  xǐnɡ  dī  lùo  zhēnɡ wànɡ  rè   nào


 晨   醒    滴  落    睁   望    热   闹


 shēnɡ  tā   chōnɡ lái  wài  shēnɡ xiào  jié


 2  声    它   冲   来   外    生   笑   节


 sǔn   léi  huàn  pò   xiān  fān  mào  qiǎn  hè  wá


 笋   雷   唤   破    掀   翻   冒    浅  褐   娃


 yè   hái   jiù  zǒu  jìn   xīn  ɡāo  xìnɡ


 3  叶   还   就   走   进    心   高   兴


 wù   mí  ménɡ qīnɡ yáo  wā  línɡ  lù   zhǎ


 雾    迷   蒙    轻  摇   哇   灵   露   眨


 ya   xiān  shì  hū  sè   jiǔ   kōnɡ  zhàn


 4  呀   先   是   乎  色   久    空    站


 dūn   fū   dàn  zuǐ  zhuó  bì  chì  bǎnɡ chēnɡ


 蹲   孵   蛋   嘴   啄   碧   翅   膀   撑


 huǒ  hé  tónɡ  bàn  bā   pí   biān  tiào


 5  伙  和   同   办   巴   皮   边    跳


 yě  zhū dài  zāi  chú  wā  ɡǒnɡ kuānɡ jiāo


 野  猪  袋   栽  锄   挖   拱    筐   浇


 chī  xué  fà   lì  bāo  yànɡ  jǐ  shǎo  fàn


 6  吃  学   发   力  包   样   几  少    饭


 tè   jiǎo  yāo  yōnɡ bào  qiǎo  mú  rě  duān


 特   饺   邀   拥   抱   巧    模  惹   端


 jué  zhī  yuán  suì  jìn  chuī


 7  觉  知   原   岁   尽   吹


 xiǎo  mián  tí   lí  kū  rónɡ  shāo


 晓    眠   啼  离  枯   荣   烧


 zhī zhǎo  miàn  bàn  yú  fǎ  shēnɡ


 8  只   找    面    半  于  法   升


 hē  kě  pínɡ  zěn  pánɡ  zhōnɡ xián  kē  jiàn


 喝  渴   瓶    怎   旁    终   衔   颗   渐


 zhēn  zì   jǐ   jiān  duǒ  wú   yǔ  shǒu


 9  真   自   己   间   朵   无   与   首


 yǒnɡ  dēnɡ yán  jiān  pá  xiǎn  piāo  sònɡ  zàn


 咏    登   沿   艰   爬  显   飘    诵   赞


 sī   ɡǔ  shí  hòu  bié  kū  méi  nà


 10 司   古  时   候   别  哭   没  那


 jiǎ  ɡānɡ  diào  huānɡ  bān  shǐ  jìn  zá  jiù


 假   缸    掉    慌    搬   使   劲  砸  救


 àn  shuō  de  kuài  wén  jiā  dònɡ


 11 暗   说   得   快   文   家   动


 cǎi  yuàn  wán  yǒnɡ  rán  què


 彩   院    玩    勇   然   却


 xīnɡ  yé  nǎi  dīnɡ shàn  nǚ  dǒu


 5  星   爷   奶   丁   扇  女  斗


 yè  fán   pú  yínɡ  qiān  zhī


 夜   繁   蒲   萤    牵   织


 zhònɡ  tiáo  huánɡ  biàn  jīn  dān  sī


 6  众    条    黄     变   金   单  丝


 ɡēn   qún  sēn  xiàn  dú


 跟   群   森   线   独


 qīnɡ  jié  qǐnɡ  qínɡ  qínɡ  jīnɡ  yǎn  fēi


 7  清   洁   请    晴    情    睛   眼   飞


 zuò  shì  wén


 坐   事   蚊


 tiě  dīnɡ  tónɡ  línɡ  nínɡ  dīnɡ  xià  pǎo


 8  铁   钉    铜   铃    宁    叮   吓   跑


 dìnɡ  zhèn  dōnɡ  ɡǒu  huài


 钉   阵    咚    狗    坏


 xiōnɡ  dì  zhù  hū  wánɡ  xínɡ


 12  兄   弟   住   呼   王   行


 xì   lǎnɡ  nénɡ  quān  wēn  dù  dàn  tínɡ  rào


 系    朗   能     圈   温   度   淡   停   绕


 shì  jiè   bǎ  ɡuǎnɡ  men  yào  qì


 13  世  界   把   广     们   要   汽


 lǚ   fēnɡ  zuó  dài   jù   yìnɡ  yuè  xīn


 旅   峰    昨   带   聚   映    越   新


 xí  zuò  xiū   nǐ  měi  bì   hé   mínɡ


 14  习   作  休   你   每   闭   合   明


 zhí wù  xū  xī  bǐnɡ  zhǎn  dié lǒnɡ  chuí


 植  物  需  息   柄    展   叠   拢   垂


 zhǔ bīnɡ  yīn  pànɡ  yǔ  jiāo  ěr  jī


 15  主   冰   因    胖   羽  交   耳  机


 jí   ánɡ  tǐnɡ  xiōnɡ  qǐ   pī   xiū   jì   mò


 极   昂   挺    胸    企   披   羞   寂   寞


 mā  shēn  yánɡ ān   chénɡ  ɡuà  zhānɡ


 16  妈   身   扬    安   城     挂   张


 fú   lóu  dēnɡ  lónɡ  lián


 服   楼   灯    笼   联


 tuán  yuán  bǎo  nán  pénɡ  yǒu  duì  piào


 17  团   圆    宝   男    朋   友   队   票


 dǎo  zhà  ài  xiónɡ  dī  kěn  pái  yǐnɡ  niàn


 岛   栅   爱   熊   低  啃   排    影    念


 chén  mǔ  yuán  chuánɡ  yī  dǎ  cì  jīn


 18  陈   母   元      床   衣  打  次   今


 yì  tàn  shuài  qīn  bìnɡ ɡǎn  ɡù  xiānɡ xún  tì


 毅   探   帅    亲   病   赶   故  乡   询  替


 pínɡ  xiě  zì   xiào  kè   yè   yè   cè


 19   平   写   字   校   课   业   页   册


 dènɡ  jīnɡ  chánɡ  kuā  jiǎnɡ  shí  tiè  àn


 邓     经   常     夸   奖    识   帖  按


 xìnɡ  yì  láo  quán  xiǎnɡ  ɡěi  wèi  dào


 20  性   艺  牢    全    响    给  位   道


 qí  sài  zhōu  zhì bó  shuāi  jì fēnɡ  kuánɡ xiàn


 骑  赛   洲   致  勃   摔   技  疯    狂   献


 sōnɡ  ɡuǒ  hěn  dōnɡ  yǐ  zhí  yán  yǔ


 21  松   果   很   冬    以  直   言   语


 shǔ   càn  qiū  yǐn  zhāi  liú  qí  ɡuài  zuān


 鼠   灿   蚯   蚓   摘   留  奇   怪   钻


 xià   bēi   lā  hàn   ɡuā  yóu  dònɡ  lěnɡ


 22  夏   背   拉   汗   瓜   由    洞    冷


 ɡuō  yùn  liánɡ  shí shǎ chénɡ  ɡuā cánɡ  è  shén


 蝈  运    粮   食  傻   乘    刮   藏  饿  神


 ne  dá  huà  bèi  bó  hái


 23  呢  答  话   被  伯   孩


 kē  wèi  yuǎn  mō  tuō


 棵   喂   远   摸   托


 nónɡ  hé   wǔ  xīn  kǔ  qiū  xián  fū   sǐ


 24  农   禾   午   辛   苦  秋   闲  夫   死


 mǐn  pán  cān   lì  jiē  zhònɡ  shōu  yóu


 悯   盘   餐   粒  皆   种     收   犹